พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวเยาวลักษณ์ เทพมนต์  เลขที่สมัคร 631310762  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน