พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายภัทรภัทร เทพไพศาล  เลขที่สมัคร 631310748  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน