พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายณพิศิษฎ์ วงษ์นาคเพ็ชร  เลขที่สมัคร 631310727  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน