พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอมาวศรี จันธรรม  เลขที่สมัคร 631310725  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน