พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายจิระศักดิ์ ต้นสิน  เลขที่สมัคร 631310722  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน