พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธนาธิป เจียมจังหรีด  เลขที่สมัคร 631310706  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน