พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกมลชนก อุ่นคำ  เลขที่สมัคร 631310705  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน