พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอัสนี วงศรีลา  เลขที่สมัคร 631310690  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน