พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายสุวชัช แต้ศิริเวชช์  เลขที่สมัคร 631310687  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน