พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนพดารา เป้ยศรี  เลขที่สมัคร 631310683  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน