พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวิศรุต สาบ้านบัว  เลขที่สมัคร 631310676  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน