พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายชรัสพงษ์ กองเมือง  เลขที่สมัคร 631310669  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน