พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสุนิตา คึมยะราช  เลขที่สมัคร 631310665  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน