พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายคณิน เบญจกวินเลิศ  เลขที่สมัคร 631310653  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน