พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายสสิธร พันที  เลขที่สมัคร 631310652  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน