พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวณัฐนิชา บุญเสริม  เลขที่สมัคร 631310651  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน