พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวฤทัยชนก บุพศิริ  เลขที่สมัคร 631310644  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน