พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววรางคณา ถนอมดำรงศักดิ์  เลขที่สมัคร 631310629  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน