พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสุกัญญา แจ่มสุวรรณ์  เลขที่สมัคร 631310616  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน