พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวเกตวดี มังฆะตา  เลขที่สมัคร 631310609  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน