พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวเพ็ญฉวี พลไชย  เลขที่สมัคร 631310587  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน