พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวชลัญญา แดงโชติ  เลขที่สมัคร 631310585  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน