พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวแพรวเพชร พิทัศศรี  เลขที่สมัคร 631310584  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน