พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวปนัสยา แก้วมะ  เลขที่สมัคร 631310553  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน