พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวศรุตา ถิ่นตองโขบ  เลขที่สมัคร 631310550  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน