พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกัญญาณัฐ พรมพิลาด  เลขที่สมัคร 631310548  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน