พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวปภาวรินทร์ ไตรยขันธ์  เลขที่สมัคร 631310547  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน