พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกัญจนพร ศรีพันลม  เลขที่สมัคร 631310546  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน