พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธนากร แป้นแจ่มจาก  เลขที่สมัคร 631310543  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน