พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสุภาวรี วงษ์รัตนะ  เลขที่สมัคร 631310540  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน