พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายณัฐพงษ์ สิงหันต์  เลขที่สมัคร 631310535  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน