พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวภรณ์นภา เพ็งผกา  เลขที่สมัคร 631310532  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน