พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายณัฐวุฒิ ปัจจัยโค  เลขที่สมัคร 631310527  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน