พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเมธวิน สวัสดิ์วงศ์ไชย  เลขที่สมัคร 631310525  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน