พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพชร นามวงศ์ชัย  เลขที่สมัคร 631310523  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน