พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนิตติญา พลไชย  เลขที่สมัคร 631310520  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน