พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอาริยา ไพเราะ  เลขที่สมัคร 631310516  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน