พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอรัญญา ทองอุ่น  เลขที่สมัคร 631310504  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน