พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสิริกัลยา สาลิคา  เลขที่สมัคร 631310497  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน