พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวปริญญา พรรณขาม  เลขที่สมัคร 631310492  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน