พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวีรยุทธย์ คิดไร  เลขที่สมัคร 631310491  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน