พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพงศกร โอภาสเสรีผดุง  เลขที่สมัคร 631310485  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน