พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวชฎารัตน์ นารินรักษ์  เลขที่สมัคร 631310477  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน