พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอนาวิล รัตนไพบูลย์  เลขที่สมัคร 631310474  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน