พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายศุภณัฐ ปัททุม  เลขที่สมัคร 631310465  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน