พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวมณฑิรา คำชนะ  เลขที่สมัคร 631310463  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน