พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสุปรียา ไชยเชษฐ์  เลขที่สมัคร 631310461  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน