พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวลลิตา แก้วมะ  เลขที่สมัคร 631310459  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน