พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพรนภา นิลเขต  เลขที่สมัคร 631310450  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน