พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสุธิษา มาลาจันทร์  เลขที่สมัคร 631310449  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน